Indkaldelse til generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Mopar Club Denmark.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 22. februar 2019 kl. 14.00 på
”FDF Strandlyst”, Græsmarken 19 B, Ugerløse, 4400 Kalundborg.


Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af formand: Vælges i lige år og for 2 år ad gangen.
     Valg af kasserer: Vælges i ulige år og for 2 år ad gangen.
     Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: vælges for 1 år ad gangen.
     Valg af bestyrelsessuppleanter: vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer til behandling under dagsordenens punkt 6 er vedlagt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bliver kun behandlet hvis forslagsstilleren er til stede på generalforsamlingen. Eventuelle forslag under dagsordenens punkt 9 kan ikke vedtages på generalforsamlingen.


Alle medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt har stemmeret på generalforsamlingen. Skylder du kontingent, har du mulighed for at indbetale kontingentet kontant til kassereren før generalforsamlingen. I så fald bedes du møde op en halv time før, så vi kan nå at modtage og registrere din indbetaling.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Efter generalforsamlingen er der MOPAR-hygge med mad og evt. overnatning. HUSK at tilmelde dig i tråden på vores lukkede Facebook-gruppe og skriv hvor mange I kommer til hhv. mad og overnatning.

Er du ikke på Facebook, kan du alternativt sende en mail til john@almy.dk

Vi glæder os til at se jer.

MOPAR!

Hent indkaldelsen som PDF-fil