Om klubben / Vedtægter

§ 1

Stk. 1 Foreningens navn er MoparClub Denmark

Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende på Skovbakkevej 22, 4340 Tølløse

———————————————————————–

§ 2

Stk. 1 MoparClub Denmarks formål er at udbrede kendskab til, og bevare interessen for MoPar biler (amerikanske biler produceret under Chrysler Koncernen).

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at bevare motorkøretøjer af motorhistorisk interesse i korrekt motorhistorisk stand.

Stk. 3 Foreningen vil stå for sammenkomster og arrangementer for ovennævnte køretøjer.

Stk. 4 Foreningen vil arbejde for at skabe mulighed for undervisning i emner, der ligger inden for foreningens interesseområder.

Stk. 5 Foreningen vil så vidt muligt arrangere klubtræf én gang årligt. Bestyrelsen kan fra år til år beslutte hvorvidt der afholdes træf. Såfremt der afholdes træf, afholdes dette den første weekend i juli måned. Bestyrelsen kan nedsætte et træfudvalg, som forestår planlægning og afvikling af træffet.

———————————————————————–

§ 3

Stk. 1 MoparClub Denmark, der er medlem af den landsdækkende organisation Forenede Danske Amerikanerbilklubber (FDA), forpligter sig til at arbejde for udbredelsen af kendskabet til denne.
FDA har også en hjemmeside. www.fda-biler.dk

———————————————————————–

§ 4

Stk. 1 MoparClub Denmark kan optage personer i klubben, der ejer en eller flere MoPar biler.

Stk. 2 Alle medlemmer skal ved indmeldelsen have udleveret et eksemplar af foreningens gældende vedtægter.

Stk. 3 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og hvis det skønnes, optage et nyt medlem uden MoPar bil. Denne skal kunne bidrage positivt til klubben.

———————————————————————–

§ 5

Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt, normalt i februar måned. Indkaldelsen skal ske skriftligt eller digitalt og med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt mindst 1/3 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsesmedlemmerne skriftligt fremsætter krav herom. Indkaldelsen skal ske skriftligt eller digitalt og med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at kravet er tilgået bestyrelsen.

Stk. 4 For at opløse foreningen forlanges der, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer ved en ordinær generalforsamling godkender beslutningen, samt at spørgsmålet om opløsning har været offentliggjort i mødeindkaldelsen. Hvis dette flertal opnås, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med opløsning af foreningen som hovedpunkt. Finder opløsningen sted beslutter generalforsamlingen, hvorledes foreningens formue og ejendele skal anvendes.

Stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af foreningens årsregnskab.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkommende forslag.
7. Valg af formand: Vælges i lige år og for 2 år ad gangen.
Valg af kasserer: Vælges i ulige år og for 2 år ad gangen.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: vælges for 1 år ad gangen.
Valg af bestyrelsessuppleanter: vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Stk. 6 Forslag til behandling under dagsordenens punkt 6, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag bliver kun behandlet hvis forslagsstilleren er til stede på generalforsamlingen. Forslag under dagsordenens punkt 9 kan ikke vedtages på generalforsamlingen.

Stk. 7 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Dog kan beslutning om opløsning af foreningen kun træffes jf. § 5 stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeret har alle medlemmer der betaler kontingent. Medlemmer i restance eller karantæne har ikke stemmeret.

Stk. 8 Der skal føres beslutningsprotokol over generalforsamlingen, og den skal underskrives af dirigenten og formanden.

———————————————————————–

§ 6

Stk. 1 Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, heraf en næstformand og en sekretær. Der kan desuden tilknyttes op til 2 bestyrelses-suppleanter. Bestyrelsen udpeger selv de forskellige poster. Bestyrelsen kan i den forbindelse vælge at inddrage bestyrelsessuppleanterne som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3 Til bestyrelsen kan kun indvælges medlemmer, som er personligt myndige og som på opstillingstidspunktet har betalt kontingent.

Stk. 4 Til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tildeles hvert stemmeberettiget medlem én stemme pr. bestyrelsespost der skal vælges. Afstemningen er skriftlig og hemmelig.

Stk. 5 Revisoren vælges ved simpelt stemmeflertal. Eventuelt ikke fremmødte kandidater, der er på valg, skal på forhånd skriftligt tilkendegive tilsagn til bestyrelsen om kandidatur.

Stk. 6 Bestyrelsesmøde skal afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, men mindst 6 gange om året. Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig i alle foreningens forhold, med undtagelse af de i § 5 stk. 7 anførte forhold. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller kassereren samt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelser sker ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Afstemning med fuldmagt kan ikke finde sted.

———————————————————————–

§ 7

Stk. 1 Kassereren skal opstille nøje regnskab for foreningens udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kvartalsregnskab skal fremlægges på opfordring til fri gennemlæsning.

Stk. 2 Kassereren må ikke uden den øvrige bestyrelses samtykke foretage udbetalinger, der intet har med foreningens daglige drift at gøre.

Stk. 3 Foreningens indtægter indsættes på en konto i en bank. Der kan hæves beløb op til kr. 500 fra denne konto om ugen, af kassereren eller formanden. Hvis der skal hæves beløb over kr. 500 kan dette kun ske med både kassererens og formandens underskrift. Der skal desuden foreligge en prokuraaftale mellem kassereren og den øvrige bestyrelse.

Stk. 4 Foreningen kan yde tilskud til dokumenterede udgifter til værtsfolk, som afholder møde eller træf for klubbens medlemmer. Dette aftales med bestyrelsen før aktiviteten afholdes og som skriftligt godkender denne. Tilskuddets størrelse må ikke være en større post på klubbens årsregnskab.

Stk. 5 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

———————————————————————–

§ 8

Stk. 1 Foreningen er en kontingentforening.

Stk. 2 Kontingentet udgør DKK 500 årligt.

Stk. 3 Når nye medlemmer optages i MoparClub Denmark, vil indmeldelsesdatoen automatisk blive medlemmets kontingentbetalings dag. Det enkelte medlem kan på sin profil på klubbens hjemmeside, se hvornår kontingentet forfalder.

Stk. 4 Mere end 3 måneders restance kan medføre eksklusion. Fornyet medlemskab kan først ske efter indfrielse af restancen.

Stk. 5 Et medlem kan vælge at lade sin samlever/ægtefælle og hjemmeboende børn over 18 år registrere under familiemedlemskab. Kontingentet for familie-medlemmer, udgør 50 % af det til enhver tid fastsatte kontingent. Hjemmeboende børn under 18 år betaler ikke kontingent og har ikke stemmeret.

Stk. 6 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt pr. brev og mail eller telefonisk til formand eller kasserer. Udmeldelsen skal ske senest dagen inden medlemmet skal betale sit årlige kontingent.

Stk. 7 Medlemmer vil i forbindelse med udmeldelse eller eksklusion ikke få godtgjort deres kontingent.

Stk.8 Ved udmeldelse eller eksklusion har bestyrelsen ret til at slette medlemmets profil samt alle informationer, medlemmet har lagt op på klubbens hjemmeside.

Stk. 9 I tilfælde af foreningens opløsning vil tilbagebetaling af kontingent ikke finde sted.

———————————————————————–

§ 9

Stk. 1 Ved kørsel, hvor foreningens medlemmer er samlet, skal færdselsloven overholdes, og der skal udvises størst muligt hensyn til den øvrige færdsel.

Stk. 2 Medlemmerne skal som repræsentanter for foreningen, søge at bevare dens gode navn og rygte.

Stk. 3 Overtrædelse af § 9 stk. 1 eller 2 kan medføre op til 2 måneders karantæne, og ved grove eller gentagne forseelser medføre eksklusion.

Stk. 4 Karantæne kan kun pådømmes af et flertal af en fuldtallig bestyrelse:
1. Afstemning om karantæne skal i bestyrelsen være skriftlig.
2. Pådømmelse af karantæne skal med angivelse af årsag fremsendes skriftligt til medlemmet
samt offentliggøres for foreningens øvrige medlemmer.
3. Ved pådømmelse af karantæne eller eksklusion er involverede bestyrelsesmedlemmer inhabile.
4. I karantæneperioden betales fuldt kontingent jfr. § 8.
5. Karantæne medfører udelukkelse fra klubbens arrangementer.

———————————————————————–

Ændringer:

Ved generalforsamlingen d. 4/3 2012 blev § 5 stk.1 og § 8 stk. 9 ændret.
Ved generalforsamlingen d. 23/2 2013 blev § 3 stk. 2 fjernet og § 2 stk. 5 tilføjet.
Ved generalforsamlingen d. 22/2 2014 blev § 5 stk. 1 ændret.
Ved generalforsamlingen d. 28/2 2015 blev § 5 stk. 1 – 7 ændret, § 6 stk. 1 – 4 og 7 ændret,
§ 7 stk. 3 og 4 ændret, § 7 stk. 5 og 6 indsat (flyttet fra § 8 hhv. stk. 8 og 9),
§ 8 stk. 3 ændret, § 8 stk. 4 indsat (nyt), § 8 stk. 5 – 7 ændret, § 8 stk. 8 indsat (nyt),
§ 8 stk. 9 ændret, § 9 stk. 4 pkt. 2 ændret.